documentos didácticos

Qué é un pxom? Que fai? Como se consulta?

Qué é unha alegación? Qué se pode alegar? De qué serve? Como se fai?

presentación da campaña no servicio de urbanismo do concello

Alegación Xenérica

Nome:…………………………………………………………………………………………………

DNI:…………………………………………………………………………………………………….

Enderezo:………………………………………………………………………………………………

EXPOÑO:

Que logo de consultar o documento de aprobación inicial de Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de A Coruña (endiante PXOM) e non estando conforme con distintos aspectos do mesmo, mediante o presente escrito opóñome á súa formulación actual en base ao seguinte.

ALEGO:

1. Que o proceso de participación, debate e consenso cidadá, tan necesario na elaboración e desarrollo do PXOM, non seguiu canles realmente incluintes, claras e democráticas.

2. Que o planeamento de grandes infraestructuras presente no PXOM non é unha solución a problemática de mobilidade acuciante na cidade. Apenas afondará na saturación derivada do uso do automobil particular, dividindo barrios e veciñanzas con vias de alta densidade que afondaran na producción de gases de efecto invernadoiro e outros que afondan no empeoramento da calidade do aire.

3. Que non se atopan no PXOM ferramentas reais para o control da especulación urbanística. O que si atopamos é unha previsión de máis de 33.000 novas vivendas nunha cidade que ten, agora mesmo, máis de 17.000 vivendas (sobre o 15% do total) baleiras. Procesos como os 6 convenios firmados despois da revisión da Xunta, dan conta dun modelo de urbanísmo que segue a preferenciar a grupos económicos e empresariais e que continúa a posibilitar oscuros procedimentos urbanísticos de cuestionábel legalidade.

4. Que un PXOM que firma a defunción de unha economía e un sistema produtivo sostibel, barrial e local non pode ser o PXOM de unha sociedade democrática e igualitaria. Priorizar unha economía de grandes superficies comerciais fronte ao pequeno comercio e deseñar unhas infraestructuras e un planeamente urbanístico e economico-laboral en base a estas (grandes superficies) e a un porto exterior cuestionado por veciñas e veciños, expert@s, e institucións, fala de un modelo inconsciente e ilógico.

5. Que non atopamos ferramentas económicas, legais, técnicas ou participativas para 1)poder desenvolver as intervencións sinaladas no PXOM nem 2)marcar un control público e democrático sobre as formas de desenvolvemento do mesmo nem 3)ter un control transparente sobre a xestión das plusvalías económicas que xerarán as actuacións urbanísticas do PXOM.

6. Que a ausencia de respeto polo patrimonio, natural e cultural (exemplos como o apantallamento na Agra da Torre, os recheos previstos na ensenada do Orzán, as agresións ao Castro de Elviña, …) deriva en actuacións e propostas realmente alarmantes e ausentes de criterio nun sentido técnico e moral.

En consecuencia:

Solicito que se abra un proceso de revisión do PXOM no que se creen as canles para un debate real sobre o modelo de cidade que precisa a cidadanía da Coruña.

En primeiro lugar como esixencia democrática e, en segundo, como factor de calidade do Plan, para que poda satisfacer mellor ás necesidades da poboación e aproveitar as súas potencialidades. Nese sentido, emprazo ao Concello a crear espazos de traballo co equipo redactor do Plan e o grupo Municipal, nas que os colectivos e a cidadanía, podanos expor as nosas posicións e chegar a acordos concretos sobre os contidos do Plan.


En A Coruña a … de Febreiro de 2010

Sinatura:

descargar modelo en .pdf

Nota aclaratoria

Ante o alarmismo levantado de forma irresponsável por agentes, lobbis económicos, grandes promotores e a dereita de partido na cidade, desde colectivos e pessoas aderidos ao manifesto “Polo Direito a Cidade” queremos manifestar que nom acreditamos o máis mínimo em determinados analises oportunistas e sesgados que sobre o urbanismo e o  PXOM estám a fazer aqueles que so pensam em chave de beneficios económicos ou réditos eleitorais.

Como temos feito público nos últimos días, as entidades sociais, culturais e vezinhais das que fazemos parte nom vam caer numha posiçom acrítica ante o PXOM proposto desde os grupos que governam e compartem alcaldía no Concelho da Corunha. Um PXOM que como ja plantejamos, desde o nosso ponto de vista, mantem importantes deficiencias no  que a gestom e proposta de modelo de cidade se refire. Entendemos que a nossa laboura, como parte da sociedade civil é exigir sempre melhoras, proponher pontos de vista  alternativos e presionar em todo o momento a quem gestiona o poder, tenha a cor política que tenha. E isso estamos a fazer.

Alem disso, nom podemos acreditar o máis mínimo nos discursos que de forma maniquea, estam-se a fazer desde e dereita política e económica (empresarios da construçom, lobbis económicos) da cidade, buscando deitar sobre a povoaçom umha política do medo, da alarma perniciosa, manipulando a informaçom e alterando o sentido de  determinadas figuras urbanísticas.

Nom acreditamos no modelo de cidade neoliberal que proponhem as forças liberais (politicas e económicas) da Corunha, baseando o seu plantejamento, na especulaçom desmedida, a densificaçom da construçom frente aos espaços públicos e a ausencia de rehabilitaçom.

Num momento chave como este para a cidade e o planeta, num marco de crise económica e incerteça ecológica, como grupos sociais, ecologistas, vezinhais, nom damos credibilidade ao modelo de cidade neoliberal.

Avogamos por umha cidade livre do paragidma da propriedade da vivenda como bem especulativo. Umha cidade verdadeiramente sostivel, com menor densificaçom e sem violencia inmobiliaria. Avogamos por umha cidade organizada em base ao tezido social e construida desde a participaçom.

Apresent-acçom manifesto: “Polo Dereito a Cidade”

Na manhá de ontem apresentou-se públicamente o manifesto “Polo Dereito a
Cidade” que agrega a diversos colectivos e entidades vezinhais e sociais
da cidade ao redor de umha crítica global sobre o modelo de cidade
avançado polo PXOM em fase de aprovaçom inicial, exposiçom pública e
alegaçons.
Um grupo de pessoas de colectivos aderintes ao manifesto, dimo-nos cita no
espaço público que rodea a sede da concelhería de urbanismo em Monte Alto
para visiviliçar com umha pequena acçom/rolda de imprensa a nossa posiçom
alternativa e divergente ante o PXOM desenhado desde o Concelho.
Na acçom aportou-se informaçom concreta sobre os pontos críticos do Plano
Geral (participaçom, mobilidade, modelo produtivo,
densificaçom/especulaçom e ausencia de ferramentas para um correcto
desenvolvemento e control público do PXOM). Finalmente o acto rematou com
a entrega de umha veintena de alegaçons individuais focaliçadas na
ausencia de canles de participaçom real com a que, contradictoriamente as
instituiçons municipais parescem querer bloquear a participaçom de
entidades e sujeitos activos da sociedade civil corunhesa.

Infos e ligaçons sobre a apresentaçom pública de onte do manifesto “Polo
Direito a Cidade”:
http://galiza.indymedia.org/gz/2010/02/22336.shtml
http://www.diarioliberdade.org/index.php?option=com_content&view=article&id=164:esiximos-o-dereito-a-cidade&catid=22:batalha-de-ideias&Itemid=52
http://www.vieiros.com/nova/78234/o…-pxom-da-coruna-unha-ilusion-nada-realista-e-pouco-eco-loxica
http://www.vieiros.com/media/vieiros/pdf/acorunha_pxom-alegacion.pdf
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2010/02/09/plan-participativo/357073.html
http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2010/02/09/0003_8282738.htm
http://www.xornal.com/artigo/2010/02/08/galicia/colectivos-sociais-rebelanse-escurantismo-do-pxom-corunes/2010020822380601873.html

Plan Xeral de Ordenación Municipal. Consideracions xerais

_ Os plans xerais de ordenación municipal, como instrumentos urbanisticos de ordenación integral albergarán un ou varios termos municipais completos, clasificarán o solo para o establecemento do réxime xurídico correspondente, definirán os elementos fundamentais da estructura xeral adoptada para a ordenación urbanística do territorio e establecerán as determinacións orientadas a promove- lo seu desenvolvemento e ejecución.

_ Así mesmo, o plan xeral deberá garanti- la coherencia interna das determinacións urbanisticas, a viabilidade técnica e económica da ordenación proposta, o equilibrio dos beneficiarios e cargas derivadas do plan entre as distintas áreas de reparto, a proporcionalidade entre o volume edificable e os espacios libres públicos de cada ámbito de ordenación e a participación da comunidade nas plusvalías xeneradas en cada área de reparto.

[Ley 9/2002 Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. LOUGA

Artigo 52º. Plan Xeral de Ordenación Municipal. Consideracions xerais]