Plan Xeral de Ordenación Municipal. Consideracions xerais

_ Os plans xerais de ordenación municipal, como instrumentos urbanisticos de ordenación integral albergarán un ou varios termos municipais completos, clasificarán o solo para o establecemento do réxime xurídico correspondente, definirán os elementos fundamentais da estructura xeral adoptada para a ordenación urbanística do territorio e establecerán as determinacións orientadas a promove- lo seu desenvolvemento e ejecución.

_ Así mesmo, o plan xeral deberá garanti- la coherencia interna das determinacións urbanisticas, a viabilidade técnica e económica da ordenación proposta, o equilibrio dos beneficiarios e cargas derivadas do plan entre as distintas áreas de reparto, a proporcionalidade entre o volume edificable e os espacios libres públicos de cada ámbito de ordenación e a participación da comunidade nas plusvalías xeneradas en cada área de reparto.

[Ley 9/2002 Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. LOUGA

Artigo 52º. Plan Xeral de Ordenación Municipal. Consideracions xerais]

comments

Os comentarios están pechados.